Mikefe

Világtalálkozó


Előzmények:

Egy világtalálkozó megrendezésének a gondolata az 1990-es évek elejétől sokszor felmerült azokon a baráti beszélgetéseken amelyeket volt mikéfisták tartottak.Többen beszéltek kapcsolataikról, találkozásaikról volt növendékek társakkal.

Őszefoglaltuk egy ilyen összejövetel céljait és röviden vázoltuk a Mikéfe emléke megörökítésének fontosságát.Az elgondolás helyesléssel találkozott több zsidó intézmény vezetőjénél, és felajánlották támogatásukat. Ezek alapján pályázatot nyujtottunk be a MAZSÖK-höz és a Zsidó Hitközséghez. Az elnyert támogatás a Világtalálkozó, a Mikéfe emlékét őrző emléktábla és az egyesület történetének dokumentait összefoglaló kötet létrejöttének teljes költségét biztosította.

Volt mikéfisták figyelmébe

Keressük a MIKÉFE( Magyar Izraelita Kézmű -és Földművelésügyi Egylet) egykori növendékeit, kertésztelepieket és tanoncotthoniakat egyaránt.

Az egyletet (később egyesület) 1842-ben alapították azzal a céllal, hogy ott a földművelés, később a kertészet, illetve ipari szakmák tanulását tegyék lehetővé 14. évüket betöltött, négy középiskolát végzett zsidó fiúk részére. A máásodik világháború éveiben a kertésztelepen érettségizett fiúk és lányok is tanultak.

Több mint száz évig, Magyarország német megszállásáig működött a tanoncotthon Budapest XIV.Hermina út 49, a kertésztelep Budaperst X.Keresztúri út 130-134. szám alatt.

Az egykori ipari és kertésztanulók közül számosan jelentős személyiséggé váltak, néhányan az egyesület vezetőségi tagjai lettek. A háború és még inkább a holocaust megtizedelte sorainkat. A felszabadulás után többen pályát változtattak, mások elhagyták szülőföldjüket. Bizonyára akadnak családok, amelyekben már csak az apák, esetleg nagyapák elmondásából tudnak csak a MIKÉFE létezéséről és az ott történtekről . Tudunk olyan egykori mikéfistákról is, akik már a 30-as években az akkori Palesztinába vándoroltak ki, s ott kibucok tagjai, nem egyszer alapítói lettek. Számuk tovább nőtt, amikor a holocaustot túlélt társaink közül többen - főleg kertészek- ugyanezt az utat választották.

Mi, akik itthon maradtunk arra gondoltunk: jó lenne találkozni hajdani tanulótársainkkal, együtt emlékezni a több mint fél évszázad előtti élményekre. z idő sürget, hiszen az utolsó mikéfista évfolyamok tanulói is (legalább) a hatvanadik évük körül járnak...

Több, mint százötven év telt el a MIKÉFE alapítása óta. A századik évfordulót nem volt alkalmunk és lehetőségünk megünnepelni, hiszen 1942-ben nehéz idők jártak.

Dr. Stein Emil, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank egykori vezérigazgatója , a MIKÉFE akkori elnöke mondta: "1942-ben nem jubilálhatunk. Vagy megmaradunk és akkor ráérünk ünnepelni, vagy elpusztulunk és akkor minek a jubileum."Fájdalmas, hogy az ezutáni években - a magyar zasidóság több százezer mártírja között- egykori tanulótársaink közül is nagyon sokan a fasiszta népírtás áldozataivá lettek.

Egykori mikéfisták! Adjatok hírt magatokról ! Irjátok meg nekünk: mikor éltél a tanoncotthonban, vagy a kertésztelepen,onnan hogyan és hová vezetett a sorsod. Írd meg, vagy kazettán juttasd el hozzánk emlékeidet:milyen élményeid maradtak a MIKÉFÉ-ről későbbi életed befolyásolta-e az ott töltött időszak. Ha esetleg emléktárgyaid, fotóid vannak mikéfista korodból, küldd el azokat (akár fotót, vagy fénymásolatot azokról)Ha egykori társaidról -társainkról- tudsz, kérünk keresd meg őket és/vagy jelezd nekünk Minden , ami közös multunkból fennmaradt,fontos része a korszak történelmének , a ma élők, az utódok számára is érték. Találkozásunk alkalom arra is, hogy tisztelegjünk azok emléke előtt, akik már nem lehetnek közöttünk és tisztelgés egykori közös intézményünk emléke előtt is.

Világtalálkozónk időpontjáról, előkészületeiről és híreiről ugyanitt fogunk tájékoztatni. Levélcímünk: BZSH 1075.Bp., Síp u.12.
Dr. Borsányi Schmidt Ferenc előadása /MIKÉFE Világtalálkozó 2000.szept.10/

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A magyarországi zsidó történelem egy fontos eseményére és ezen keresztül egy nagy jelentőségű társadalmiképződményére, a Magyar Izraelita Kézmű- és Földművelési Egyesületre emlékezve gyűltünk ma össze.

Mindannyiunk tiszteletét, becsületét és köszönetét érdemli az a lelkes összefogás, amely a feledés homályából előhozta a 107 esztendőt megélt, és a magyatrországi zsidóság érdekében oly lelkesen, nagy ügybuzgalommal és sok leleménnyel tevékenykedő Egyesületet, amelynek a gyakorlati eredményeken túl még az is érdemül tudható, hogy nagymértékben hozzájárult a zsidóságról Magyasrországon néhány évszázada meggyökeresedett hamis, torzképnek legalább a magyar társadalom egy részében végbement megváltozásához. Nevezetesen ahhoz, hogy az Egyesületet alapításától kedzve támogató magasabb társadalmi rétegek, valamint a működését érdeklődéssel figyelő jóhiszemű, de kétkedő középrétegek tagjai meggyőződhettek arról, hogy a zsidók nemcsak kereskedni tudnak és akarnak, hanem a kézműiparban, de még a mezőgazdaságban is megállják a helyüket.

S meggyőződéssel állíthatjuk, hogy a MIKÉFE iskoláiban, műhelyeiben és gyakorló telepein képzett szakemberek közül többen elkerültek a múltszázadi és e század elejei alijákkal Erec Jiszráelbe, és ott már a világ számára is megmutathatták, hogy az évezredes nyomorgatások és üldözések ellenére a zsidó ember képes arra, - sőt még sokkal többre is- amire az óket becsmérlő hajdani szomszédaik. Eredményesen művelték a termőföldet, termőföldet varázsoltak a sivatagból, s megművelt földjüket fegyverrel védték meg az ellenséggel szemben.

Amikor úgy véljük, vagy feltételezzük, hogy a MIKÉFE neveltjei jelen voltak az izraeli országépítés kezdeteinél, egyáltalán nem állítjuk, hogy a MIKÉFE cionista szervezetként alakult volna meg, vagy hogy létrejöttében, tevékenységében cionista célok, vagy cionista gondolatok is nyomon követhetők.

A MIKÉFE a sajátos, és kimondhatjuk : a párja nélkül álló magyar zsidóság szülötte, ennek a zsidóságnak arra irányuló erős törekvését testesítette meg, azt akarta szolgálni, hogy hazát találjon abban az országban, amelyben érzése és vágyai szerint meg kellett találnia.

A XIX. Század 30-as -40-es éveiben a Magyaroszágon élő zsidók tekintélyes hányada- és nem csak a rekormok iránt fogékony, haladó szellemű már-már polgárokra gondolok- magyarnak érezte megát,- zsidóságát főleg vallási téren élte meg. Ízlelgette és tanulta a magyar nyelvet, családi körben is megszólalt ezen a nyelven, amely lassan,de egyre szélesedő körben elfoglalta a jiddis vagy a német helyét, és 1845-ben Lőw Lipót szájából a nagykanizsai zsinagógában elhangzott az első magyar nyelvű prédikáció. Rosenthal Móric 1841-ben a maga csetlő-botló,de lelkes és őszinmte érzelmektől áthatott versét nyomtatásban e bevezető sorokkal adta zsidó testvérei kezébe:

"Költészet angyalai! Csak most segéljetek,
Ajkim édes ízzel magatok töltsétek!
A szép honi nyelven akarok zengeni,
A magyar-fiaknak dalokat szerezni;
T igazgassátok képzetem hurait;
Ti válasszátok meg ajkim hangzatait."
Ilyen érzelmekkel és a bennük rejlő reményekkel telve alapították meg 1842-ben a Pestiu Izraelita Hitközség kezdeményezésére a Magyar Izraelita Kézmű- és Földművelési Egyesületet. Fő céljaként hirdette : " a.)a nehéz kézművek és iparágak gyakorlata;b.) a magyar nyelv ápolása; c.)a földművelés ápolása;d.)a közhasznú ismeretek és a tiszta erkölcs terjesztése." Az alapító okmányban foglalt célkitűzések között olvasható: "szegény, árva és elhagyott zsidó fiuknak kézművesekké és földművesekké való nevelésével a hazai zsidóság körében az ipart és földművelést terjeszteni és fejleszteni."

A MIKÉFE 43 esztendős működés után, 1885-ben kulturális tevékenységéért elnyerte a vallás-és közoktatási miniszter, Trefort Ágoston hivatalos elismerését. A MIKÉFE volt az a szervezet aamely 1892-ben, Magyarországon elsőként létesített tanoncotthont. 1908-ban a kor és a környező államok viszonylatában magas színvonalú kertészképző telepet hozott létre, amelyhez megfelelő nagyságú területen hamarosan virágzó tangazdaságotszervezett. A kertészképzés céljára afőváros akkori határában, Kőbányán, a X. kerület Keresztúri út 130-134. számú telken 25 hold jó minőségű, de elhanyagolt állapotú földterületet vásárolt, amit rendkivül gyorsan alkalmassá tett a termelésre. Az itt felűllított gazdaságot ellátták a szükséges épületekkel és üvegházakkal.

Az Egyesület 1910-ben kelt jelentéséből tudjuk, hogy 1909-ben "490 kézművesinas, 51 ösztöndíjas ipariskolai tanuló és 30 földművesnövendék állott az Egyesület pártfogása alatt."

1929-ben közzétett adat szerint addig az esztendőig "több mint 7000 ifjut nevelt fel becsületes iparossá, földművessé, kertésszé."

Az Egyesület eredményeinek sorravételekor mindenképpen említetnünk kell, hogy nem szűkölködött tehetős támogatókban. A MIKÉFE munkáját és céljai megvalósítását zökkenő mentessé tették a folyamatosan érkező adományok és az időről-időre létrehozott alapítványok.

A MIKÉFE "siker-story"-ját az 1930-as évek végén és a 40-es években, az ismert történelmi okok és körülmények folytán egyre sötétedő fellegek környékezték. A magyarországi zsidóság helyzetének és életkörülményeinek bizonytalanná válása természetesen az Egyesület életében is megmutatkozhott. A MIKÉFE addig megszokott "olajozuott" működését akkor torpantották lekűzdhetetlen akadályok , amikor a legnagyobb szükség lett volna a centenáriuma felé közeledő, az oktatás és nevelés mellett egyre inkább szociális intézményként is tevékenykedő Egyesület munkájára.

Korábban említettem, hogy 1842-ben az alapítási szándékot a szociális célok és gazdasági megfontolások mellett legalább olyan mértékben befolyásolta a magyarosodás eszméje, az egyenjogusitás és a magyarrá válás vágya,- vagyis az asszimiláció felé vezető utmegröviditőjét, egyik állomását álmodták meg a MIKÉFÉ-ben. Ez az eszmeiség a zsidóságot sujtó törvények idején is élt. Az Egyesület évi jelentéseiben és egyéb kiadványaiban a magyar zsidóságot ért méltánytalanságok egészen 1940-ig még említésre sem kerültek, ezzel szemben felhőtlen örömmel köszöntötték a Bécsi döntések révén visszanyert területeket és az "országgyarapító" kormányzót.

Az 1940/ 41. évről szóló jelentés hasonló hangnemben kezdődik, de ebben már az újabb területgyarapodás felett érzett öröm kifejezése mellett a honi zsidóság sorsa iránti aggodalom is hangot kapott.

[idézem]"Nagyobb és nagyobb lett két évtized előtt megcsonkított hazánk, és e felemelő valóságban elfojtjuk keservünket zsidó sorsunkért, mint ahogy a gyermek nem fordulhat el édesanyjától, még ha az ütlegeli is."

A MIKÉFE tagjait sem kimélő,sok áldozatot szedő munkaszolgálat, a német megszállás és azu azt követő megsemmisitő táborokba hurcolás, anyilas hordák öldöklő őrjönmgése,a budapesti gettó és a csillagos házak elleni támadások mind arra ösztönöztek számos életrben maradt MIKÉFISTA fiatalt, és a középkoru volt növendékek között is többet, hogy a megtanult mesterségeket és a tanulmányaik alatt beléjük oltott munkaszeretetet mostmár ne az asszimiláció árnyképének oltárán hamvasszák el, hanem az öntudatos zsidó élet és az erre épülő zsidó jövő építésére forditsák.

A haláltáborokból, a munkaszolgálat poklából visszatérők és a szenvedéseket itthon túlélők közül sokan megtalálták az utat az 1945 után szerveződő és biztató távlatokat mutató cionista szervezetekbe. A múlt század végi, és a századunk elején megindult kisebb létszámú aliják útvonalán ismét MIKÉFISTÁK indultak a szabadságáért harcoló, majd 1948-ban a függetlenségét megszerző Izraelbe, ahol az országépítése és a honvédelem szaktudásuknak megfelelő helyet biztosított számukra. De a világ más tájaira is jutott hajdani MIKÉFE-neveltek is rátermettségükkel és az anyaintézetben nyert hajdani MIKÉFE-neveltek is rátermettségükkel és az anyaintézményben nyert szakértelmükkel elismerést és becsülést szereztek a nagy vérveszteséget szenvedett magyar zsidóságnak és emléket állítva csodálatra méltó alkotásának a Magyar Izraelita Kézmű -és Földművelési Egyesületnek, az újabb diktatúra szorításában, 1949-ben, végleg elhervasztott MIKÉFÉNEK.

MIKÉFE VILÁGTALÁLKOZÓ 2000

Tájékoztató beszámoló a 2ooo. szeptember 10.-én Budapesten tartott MIKÉFE világtalálkozóról.

Kedves Barátunk!

Az előzetesen megküldött ismertetők, tájékoztastók után ezúttal az összejövetel eseményeiről, a találkozások felejthetetlen pillanatairól adhatunk hírt. A jelenlévő 46 volt MIKÉFE növendék (a névsort mellékeljük) és a hozzátartozók, Vendégek elsőként egy emléktáblát helyeztünk el a Dohány utca elején lévő Zsidó Múzeum melletti emlékhjely és sírkert bejáratánál.

Avató beszédében a múzeum igazgatója Turán Róbert emlkékezett meg a MIKÉFE létrejöttének és munkájának történetéről, tisztelegve az alapítók és a folytatók, a Holocaust áldozatainak emléke előtt. A koszorúzást dr. Schweiczer József országos főrabbi vezetésével a KÁDDIS ima elmondása követte.

Az ünnepi összejövetel Szőnyi Tibor volt növendék szavaival folytatódott a Goldmark teremben, majd Zoltai Gusztáv, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének igazgatója üdvözölte a megjelenteket, s méltatta a MIKÉFE történelmi szerepét a megalakulástól a Holocaust-ig s az 1840-es években született alapgondolattól a Holocaust utáni és mai aktualitásig. Ezután Schweizwer József főrabbi köszöntőjében nagyra éretékelte az elődök tetteit, bölcs előrelátását és helyzetfelismerését, s az ünnepek küszöbén az utódok, a jövő generációinak figyelmét is felhívta az intézmény életének, harcának tanulságaira. Dr., Borsányi Schnmidt Ferenc történész, az Országos Rabbiképző Zsidó Egyíetem könyvtárának igazgatója a MIKÉFE történetéről tartott előadásában felidézte a XIX. században Magyarországon élt zsidóság életét, a reményt és a küzdelmet, a támogatók széles körét, a tanitani tudó vezetők, tanárok és a tanulni akaró fiatalok érdemeit. A gyűlölet és a gonoszság poklaiból életben maradtakból előbb kisebb számban, majd sokan az aliázók között indultak a szabadságért harcoló, 1948-ban függetlenségét megszerző Izraelbe. Jutott Mikéfista a világ más tájaira is, ahol az anyaintézetben nyert szakértelemmmel elismerést és becsülést szereztek maguknak és a magyar zsidóságnak, ezzel is emléket állítva a Mikéfének.

A jelenlévők tiszteletére ezután a MAZSIHISZ igazgatója fogadást adott.